Pravidla ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů

 1. jako příloha č. 1  Všeobecných obchodních podmínek pro aplikaci dostupné na www.vyresmito.cz a www.zadejmito.cz

 (dále jen "Aplikace")

vydané společností NOE technology s.r.o., IČO: 02477645, DIČ: CZ02477645, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33069, se sídlem Svat. Čecha 941, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, kontaktní údaje: email. adresa: podpora@zadejmito.cz, tel: +420606680895

I. Základní ustanovení

 1. Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen "POÚ") upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele v souvislosti, nebo na základě smlouvy o udělení licence k Aplikaci dle § 2358 občanského zákoníku prostřednictvím Online platformy. Tato POÚ jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, kterými se řídí každá smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem.

   

  II. Ochrana osobních údajů Uživatele

   

 1. Ochrana osobních údajů Uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel jakožto správce osobních údajů učinil před vydáním všeobecných obchodních podmínek oznámení k Úřadu pro ochranu osobních údajů o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje, a je zaregistrován pod ev. č. . 00075579 / 001
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, osobní fotografie, pohlaví, emailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 4. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení Uživatelského účtu. Nezvolí-li Uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení (newsletterů) Uživateli.
 5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při Registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajích.
 6. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Uživatel souhlasí, že jeho osobní údaje mohoubýt Provozovatelem předávány třetím osobám.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účelu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 8. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 9. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 1. požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 1. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. Uživatel je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to podáním učiněným na kontaktní emailovou adresu Provozovatele.

   

  III. Posílání obchodních sdělení (newsletterů) a ukládání cookies

 1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Provozovatele na email. adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na email. adresu Uživatele.
 2. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá Provozovatel pro provoz svých webových stránek tzv. cookies - textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka platformy pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Zakliknutím informace o používání cookies na úvodní stránce Návštěvník souhlasí s používáním cookies. Bližší informace o cookies jsou uvedeny v dokumentu který je dostupný v odkazu na úvodní stránce Online platformy. Návštěvník nemusí udělit souhlas s používáním cookies, v takovém případě však Prodávající nemůže zaručit plnou funkčnost webových stránek.

   

   

  IV. Doručování

 1. Smluvní strany se dohodly, že budou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu uvedenou Uživatelem v Registraci, popř. v Uživatelském účtu Uživatele, a na emailovou adresu uvedenou na webové stránce Provozovatele.

   

   

  V. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky, a to i když obsahuje mezinárodní prvek. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.
 3. V případě, že jsou tyto POÚ k dispozici pro Uživatele ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
 4. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).
 5. Tato pravidla jsou uložena a archivována Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupná třetím osobám. Ustanovení těchto POÚ a zákonů vztahující se k poskytnutí smlouvy a těchto POÚ Uživateli nejsou tímto jakkoli dotčena.
 6. V případě dotazu k těmto VOP a smlouvě poskytne Provozovatel Uživateli bezodkladně veškeré potřebné informace.
 7. Uživatel a Provozovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Okresního soudu v Náchodě, resp. Krajského soudu v Hradci Králové.

   

  Tyto pravidla nabývají účinnosti dnem 12.10.2017

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Marketingové cookies nám umožňují zobrazovat relevantní reklamu i mimo náš web, vyhodnocovat její úspěšnost a zvyšovat tak Vaši spokojnost. Tyto subory cookies nám také pomáhají personalizovat reklamu, kterou vidíte na našich stránkách, a také určovat, jaké reklamy, reklamní technologie a reklamní sítě jsou pro nás nejužitnější. Na základě těchto cookies můžeme vytvářet profily o vašich zájmech a podle nich Vám zobrazovat relevantní reklamy. Marketingové cookies využíváme i pro zbožové porovnávače cen.